Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Opdrachtnemer: “T1 Nederland ” en “T1 Telecom”, hierna genoemd T1

2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot levering van goederen danwel diensten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met T1 gesloten overeenkomsten, van welke aard ook, en alle eventueel daaruit voortvloeiende geschillen.

2.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever zjin eerst van toepassing nadat deze door T1 nadrukkelijk zijn aanvaard.

3 Offertes/Opdrachten/Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven van T1 in welke vorm ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

3.2 Elke opdracht of wijziging van een eerder gegeven opdracht, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling gedaan, bindt T1 eerst na schriftelijke bevestiging daarvan. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging heeft gereclameerd, wordt de opdrachtbevestiging geacht de opdracht en/of de wijziging daarvan juist en volledig weer te geven.

4. Levering

4.1 Alle leveringen geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever.

4.2 Alle levertijden zijn indicatief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. T1 is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele overschrijding van deze termijn.

4.3 Na (af-)levering door of namens T1 draagt opdrachtgever alle risico’s, zoals o.a. voor verlies, beschadiging of vergaan, ongeacht de oorzaak daarvan.

4.4 Reparaties c.q. werkzaamheden tot een bedrag van 350,– Euro (excl. BTW) worden uitsluitend tegen contante betaling uitgevoerd.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle door T1 geleverde goederen, ongeacht waar deze zich bevinden, blijven eigendom van T1, totdat opdrachtgever heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen terzake bedoelde levering, inclusief eventueel verschuldigde rente en kosten.

5.2 Indien een derde aan T1 in eigendom verbleven goederen in beslag doet nemen, zal opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen. Kosten, ter bewaring van de rechten van T1 in verband met beslaglegging komen voor rekening van opdrachtgever.

5.3 Indien T1 in eigendom verbleven zaken terugvordert, is opdrachtgever verplicht de desbetreffende zaken onverwijld aan T1 ter beschikking te stellen, onverminderd de overige aan T1 toekomende rechten.

6. Annulering

6.1 Indien opdrachtgever voor de datum van levering de order annuleert, zal deze aan T1 annuleringskosten verschuldigd zijn, we